Để cheat được quảng cáo Youtube thì hiểu đơn giản là ta fake IP sang quốc gia có điều kiện :D và xem, click quảng cáo khi hiện ra trên video…
Continue Reading