Đăng nhập nhiều tài khoản Google Adsense trên 1 máy tinh, 1 IP có làm sao không?

Câu hỏi: Đăng nhập nhiều tài khoản Google Adsense trên 1 máy tinh, 1 IP có làm sao không? HUONGDANVACHIASE