Anti-Missile Defense Center Level 13 1,236
Garrison Hall Level 14 1,243
Blast Missile factory Level 14 1,243
Silo Level 11 1,264
Chip Level 21 1,305
Chip Level 22 1,333
Tower Level 21 1,340
Chip Level 23 1,363
Heroes Hall Level 18 1,367
Military Academy Level 18 1,367
Ration Truck Level 20 1,374
Commercial Hub (Máy bay) Level 20 1,374
Barrack I Level 20 1,374
Embassy Level 20 1,374
Chip Level 24 1,393
Bunk Level 22 1,394
FIghter Camp Level 18 1,402
Vehicle Factory Level 18 1,402
Shooting Range Level 18 1,402
Radar Level 18 1,402
Chip Level 25 1,423
Institute Level 19 1,472
Barrack III Level 19 1,472
Farm Level 25 1,479
Water Filter Level 25 1,479
Oil Well Level 25 1,479
Power Plant Level 25 1,479
Lumber Mill Level 25 1,479
Refinery Level 25 1,479
House Level 25 1,479
Base Level 18 1498
Hospital Level 23 1,510
Energy Refining Plant Level 23 1,510
Parts Factory Level 19 1,515
Fighter war room Level 13 1,580
Shooter war room Level 13 1,580
Vehicle war room Level 13 1,580
Garrison Hall Level 15 1,659
Blast Missile factory Level 15 1,659
Bank Level 24 1,691
Anti-Missile Defense Center Level 14 1,706
Garrison Level 19 1,718
Class Barrack (APC) Level 20 1,718
Barrack II Level 20 1,718
Headquarters Level 20 1,718
Production Center Level 20 1,718
Market Level 20 1,718
Trap House Level 20 1,718
Management Station Level 19 1,718
Tower Level 22 1,742
Ration Truck Level 21 1,786
Commercial Hub (Máy bay) Level 21 1,786
Barrack I Level 21 1,786
Embassy Level 21 1,786
Bunk Level 23 1,811
Silo Level 12 1,859
Heroes Hall Level 19 1,914
Military Academy Level 19 1,914
FIghter Camp Level 19 1,963
Vehicle Factory Level 19 1,963
Shooting Range Level 19 1,963
Radar Level 19 1,963
Base Level 19 2051
Institute Level 20 2,061
Barrack III Level 20 2,061
Hospital Level 24 2,113
Energy Refining Plant Level 24 2,113
Garrison Hall Level 16 2,139
Blast Missile factory Level 16 2,139
Fighter war room Level 14 2,180
Shooter war room Level 14 2,180
Vehicle war room Level 14 2,180
Parts Factory Level 20 2,193
Class Barrack (APC) Level 21 2,233
Barrack II Level 21 2,233
Headquarters Level 21 2,233
Production Center Level 21 2,233
Market Level 21 2,233
Trap House Level 21 2,233
Tower Level 23 2,264
Anti-Missile Defense Center Level 15 2,276
Ration Truck Level 22 2,322
Commercial Hub (Máy bay) Level 22 2,322
Barrack I Level 22 2,322
Embassy Level 22 2,322
Base Level 1 2323
Bank Level 25 2,367
Garrison Level 20 2,405
Management Station Level 20 2,405
Bunk Level 24 2,536
Silo Level 13 2,650
Garrison Hall Level 17 2,662
Blast Missile factory Level 17 2,662
Institute Level 21 2,679
Barrack III Level 21 2,679
Heroes Hall Level 20 2,679
Military Academy Level 20 2,679
FIghter Camp Level 20 2,748
Vehicle Factory Level 20 2,748
Shooting Range Level 20 2,748
Radar Level 20 2,748
Base Level 20 2828
Class Barrack (APC) Level 22 2,903
Barrack II Level 22 2,903
Headquarters Level 22 2,903
Production Center Level 22 2,903
Market Level 22 2,903
Trap House Level 22 2,903
Fighter war room Level 15 2,906
Shooter war room Level 15 2,906
Vehicle war room Level 15 2,906
Parts Factory Level 21 2,927
Anti-Missile Defense Center Level 16 2,935
Hospital Level 25 2,958
Energy Refining Plant Level 25 2,958
Ration Truck Level 23 3,019
Commercial Hub (Máy bay) Level 23 3,019
Barrack I Level 23 3,019
Embassy Level 23 3,019
Garrison Level 21 3,126
Management Station Level 21 3,126
Tower Level 24 3,170
Garrison Hall Level 18 3,193
Blast Missile factory Level 18 3,193
Institute Level 22 3,483
Barrack III Level 22 3,483
Heroes Hall Level 21 3,483
Military Academy Level 21 3,483
Bunk Level 25 3,550
FIghter Camp Level 21 3,572
Vehicle Factory Level 21 3,572
Shooting Range Level 21 3,572
Radar Level 21 3,572
Base Level 21 3644
Anti-Missile Defense Center Level 17 3,653
Silo Level 14 3,656
Garrison Hall Level 19 3,688
Blast Missile factory Level 19 3,688
Fighter war room Level 16 3,754
Shooter war room Level 16 3,754
Vehicle war room Level 16 3,754
Class Barrack (APC) Level 23 3,773
Barrack II Level 23 3,773
Headquarters Level 23 3,773
Production Center Level 23 3,773
Market Level 23 3,773
Trap House Level 23 3,773
Parts Factory Level 22 3,906
Garrison Level 22 4,063
Management Station Level 22 4,063
Garrison Hall Level 20 4,096
Blast Missile factory Level 20 4,096
Ration Truck Level 24 4,226
Commercial Hub (Máy bay) Level 24 4,226
Barrack I Level 24 4,226
Embassy Level 24 4,226
Garrison Hall Level 21 4,367
Blast Missile factory Level 21 4,367
Anti-Missile Defense Center Level 18 4,382
Tower Level 25 4,437
Garrison Hall Level 22 4,463
Blast Missile factory Level 22 4,463
Institute Level 23 4,528
Barrack III Level 23 4,528
Heroes Hall Level 22 4,528
Military Academy Level 22 4,528
Garrison Hall Level 23 4,561
Blast Missile factory Level 23 4,561
FIghter Camp Level 22 4,644
Vehicle Factory Level 22 4,644
Shooting Range Level 22 4,644
Radar Level 22 4,644
Garrison Hall Level 24 4,662
Blast Missile factory Level 24 4,662
Fighter war room Level 17 4,669
Shooter war room Level 17 4,669
Vehicle war room Level 17 4,669
Base Level 22 4708
Garrison Hall Level 25 4,765
Blast Missile factory Level 25 4,765
Silo Level 15 4,879
Anti-Missile Defense Center Level 19 5,058
Parts Factory Level 23 5,212
Garrison Level 23 5,282
Class Barrack (APC) Level 24 5,282
Barrack II Level 24 5,282
Headquarters Level 24 5,282
Production Center Level 24 5,282
Market Level 24 5,282
Trap House Level 24 5,282
Management Station Level 23 5,282
Fighter war room Level 18 5,601
Shooter war room Level 18 5,601
Vehicle war room Level 18 5,601
Anti-Missile Defense Center Level 20 5,623
Heroes Hall Level 23 5,886
Military Academy Level 23 5,886
Ration Truck Level 25 5,916
Commercial Hub (Máy bay) Level 25 5,916
Barrack I Level 25 5,916
Embassy Level 25 5,916
Anti-Missile Defense Center Level 21 5,993
FIghter Camp Level 23 6,037
Vehicle Factory Level 23 6,037
Shooting Range Level 23 6,037
Radar Level 23 6,037
Base Level 23 6093
Anti-Missile Defense Center Level 22 6,124
Anti-Missile Defense Center Level 23 6,259
Silo Level 16 6,291
Institute Level 24 6,329
Barrack III Level 24 6,339
Anti-Missile Defense Center Level 24 6,397
Fighter war room Level 19 6,469
Shooter war room Level 19 6,469
Vehicle war room Level 19 6,469
Anti-Missile Defense Center Level 25 6,538
Fighter war room Level 20 7,184
Shooter war room Level 20 7,184
Vehicle war room Level 20 7,184
Garrison Level 24 7,395
Class Barrack (APC) Level 25 7,395
Barrack II Level 25 7,395
Headquarters Level 25 7,395
Production Center Level 25 7,395
Market Level 25 7,395
Trap House Level 25 7,395
Management Station Level 24 7,395
Parts Factory Level 24 7,547
Fighter war room Level 21 7,660
Shooter war room Level 21 7,660
Vehicle war room Level 21 7,660
Fighter war room Level 22 7,828
Shooter war room Level 22 7,828
Vehicle war room Level 22 7,828
Silo Level 17 7,829
Fighter war room Level 23 8,001
Shooter war room Level 23 8,001
Vehicle war room Level 23 8,001
Fighter war room Level 24 8,177
Shooter war room Level 24 8,177
Vehicle war room Level 24 8,177
Heroes Hall Level 24 8,240
Military Academy Level 24 8,240
Fighter war room Level 25 8,357
Shooter war room Level 25 8,357
Vehicle war room Level 25 8,357
FIghter Camp Level 24 8,455
Vehicle Factory Level 24 8,455
Shooting Range Level 24 8,455
Radar Level 24 8,455
Base Level 24 8500
Barrack III Level 25 8,874
Institute Level 25 8,884
Silo Level 18 9,392
Garrison Level 25 10,353
Management Station Level 25 10,353
Silo Level 19 10,842
Parts Factory Level 25 10,927
Heroes Hall Level 25 11,536
Military Academy Level 25 11,536
FIghter Camp Level 25 11,829
Vehicle Factory Level 25 11,829
Shooting Range Level 25 11,829
Radar Level 25 11,829
Base Level 25 11872
Silo Level 20 12,053
Silo Level 21 12,845
Silo Level 22 13,127
Silo Level 23 13,417
Silo Level 24 13,712
Silo Level 25 14,014
Granary III Level 1
Granary III Level 2
Granary III Level 3
Granary III Level 4
Granary III Level 5
Granary III Level 6
Granary III Level 7
Granary III Level 8
Granary III Level 9
Granary III Level 10
Water Tank III Level 1
Water Tank III Level 2
Water Tank III Level 3
Water Tank III Level 4
Water Tank III Level 5
Water Tank III Level 6
Water Tank III Level 7
Water Tank III Level 8
Water Tank III Level 9
Water Tank III Level 10
Oil Storage Tank III Level 1
Oil Storage Tank III Level 2
Oil Storage Tank III Level 3
Oil Storage Tank III Level 4
Oil Storage Tank III Level 5
Oil Storage Tank III Level 6
Oil Storage Tank III Level 7
Oil Storage Tank III Level 8
0 0 vote
Article Rating
https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2018/11/bang-gia-tang-power-cac-cong-trinh-qua-tung-level-last-shelter-survival.jpg?fit=557%2C959&ssl=1https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2018/11/bang-gia-tang-power-cac-cong-trinh-qua-tung-level-last-shelter-survival.jpg?resize=56%2C96&ssl=1Huongdanvachiase.comLast Shelter SurvivalLast Shelter Survival,Last Shelter Survival cách chơi,Last Shelter Survival guide,Last Shelter Survival help,Last Shelter Survival tips,Last Shelter Survival wikiAnti-Missile Defense Center Level 13 1,236 Garrison Hall Level 14 1,243 Blast Missile factory Level 14 1,243 Silo Level 11 1,264 Chip Level 21 1,305 Chip Level 22 1,333 Tower Level 21 1,340 Chip Level 23 1,363 Heroes Hall Level 18 1,367 Military Academy Level 18 1,367 Ration Truck Level 20 1,374 Commercial Hub (Máy bay) Level 20 1,374 Barrack I Level 20 1,374 Embassy Level 20 1,374 Chip Level 24 1,393 Bunk Level 22 1,394 FIghter Camp Level 18 1,402 Vehicle Factory...Huongdanvachiase.com Huongdanvachiase.com[email protected]AdministratorKhông giỏi một thứ gì cả, nên cần cố lên, cố lên và cố lên !!!Hướng dẫn và chia sẻChia sẻ để phát triển