Những gì cần biết trong Thông tư 91/2015 quy định về tôc độ phương tiện tham giao thông

Như vậy thông tư 91/2015 đã ban hành và thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2009. Thông tư thì rất dài nhưng dưới đây là những gì quan trọng nhất của thông tư 91/2015 có … Đọc tiếp