Bầu cử tại Mỹ hay như thế nào? Ở Mỹ được chia thành nhiều bang khác nhau, và có 2 chính Đảng lớn là Đảng dân chủ và Đảng Cộng…
Tiếp tục đọc