Mới sưu tầm được code get link google driver 2016, chỉ cần thêm code vào file php và chạy là OK.

Một lưu ý nhỏ là Server phải hỗ trợ IPv6 nha.


<meta charset=”utf-8″>

<form action=”” method=”post”>

<input type=”url” name=”link”>

<input type=”submit” value=”Get Link”>

</form>

<?php function curl($url, $proxy, $cookie){ $ch = @curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $head[]  = “Connection: keep-alive”; $head[]  = “Keep-Alive: 300”; $head[]  = “Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7”; $head[]  = “Accept-Language: en-us,en;q=0.5″; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, ‘Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36’); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); if(isset($proxy)) curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy); if(isset($cookie)) curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(‘Expect:’)); $page = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $page; } function GetLink($link) { $result = GoogleDrive($link); $array = explode(‘=>’, $result); if(count($array) > 1) { foreach($array as $links) { $data = explode(‘|’, $links); $link = trim($data[1] ); if(strpos($link, ‘m3u8’)) {$type = ‘type:”video/m3u8″‘;} else {$type = ‘type:”mp4″‘;} $list .= ‘{file:”‘.$link.'”,’.$type.’,label:”‘.trim($data[0] ).'”},’; } $source = ‘sources:[‘.rtrim($list, ‘, ‘).’] ’; } else { $data = explode(‘|’, $array[0] ); $link = trim($data[1] ); if(strpos($link, ‘m3u8’)) {$type = ‘type:”video/m3u8″‘;} else {$type = ‘type:”mp4″‘;} $source = ‘file:”‘.$link.'”,’.$type; } return $source; } function GoogleDrive($link) { $get = curl($link); $data = explode(‘,[“fmt_stream_map”,”‘, $get); $data = explode(‘] ’, $data[1] ); $data = str_replace(array(‘u003d’, ‘u0026’), array(‘=’, ‘&’), $data[0] ); $data = explode(‘,’, $data); asort($data); foreach($data as $list) { $data = explode(‘|’, $list); if($data[0]  == 32 || $data[0]  == 37) {$v1080p = $data[1] ;} if($data[0]  == 22) {$v720p = $data[1] ;} if($data[0]  == 18) {$v360p = $data[1] ;} } if(strpos($v1080p, ‘redirector’) || strpos($v1080p, ‘=m32’) || strpos($v1080p, ‘=m37’) || strpos($v1080p, ‘googlevideo.com’) || strpos($v1080p, ‘docs.google.com’)){ $data = ‘1080p|’.$v1080p.’=>720p|’.$v720p.’=>360p|’.$v360p; } elseif(strpos($v720p, ‘redirector’) || strpos($v720p, ‘=m22’) || strpos($v720p, ‘googlevideo.com’) || strpos($v720p, ‘docs.google.com’)){ $data = ‘720p|’.$v720p.’=>360p|’.$v360p; } else { $data = ‘360p|’.$v360p; } return $data; } if($_POST[‘link’] ) echo GetLink($_POST[‘link’] 

);

?>

Các bạn tự test lại xem code hoạt động tốt không nha.

HUONGDANVACHIASE

https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2016/10/share-code-get-link-google-driver-2016-new-update.jpg?fit=695%2C279https://i0.wp.com/huongdanvachiase.com/wp-content/uploads/2016/10/share-code-get-link-google-driver-2016-new-update.jpg?resize=128%2C51Huongdanvachiase.comToolcode,get link folder Google Driver,google driver,php,web,wordpress Mới sưu tầm được code get link google driver 2016, chỉ cần thêm code vào file php và chạy là OK. Một lưu ý nhỏ là Server phải hỗ trợ IPv6 nha. <meta charset=”utf-8″> <form action=”” method=”post”> <input type=”url” name=”link”> <input type=”submit” value=”Get Link”> </form> <?php function curl($url, $proxy, $cookie){ $ch = @curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $head = “Keep-Alive:...KIẾM TIỀN, GAME và PHẦN MỀM.