Share code get link Google Driver 2016 (NEW UPDATE)

Mình mới sưu tầm được code get link google driver 2016, chỉ cần thêm code vào file php và chạy là OK.

Một lưu ý nhỏ là Server phải hỗ trợ IPv6 nha.

<meta charset=”utf-8″>

<form action=”” method=”post”>

<input type=”url” name=”link”>

<input type=”submit” value=”Get Link”>

</form>

<?php function curl($url, $proxy, $cookie){ $ch = @curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $head[] = “Connection: keep-alive”; $head[] = “Keep-Alive: 300”; $head[] = “Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7”; $head[] = “Accept-Language: en-us,en;q=0.5″; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, ‘Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36’); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); if(isset($proxy)) curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy); if(isset($cookie)) curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(‘Expect:’)); $page = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $page; } function GetLink($link) { $result = GoogleDrive($link); $array = explode(‘=>’, $result); if(count($array) > 1) { foreach($array as $links) { $data = explode(‘|’, $links); $link = trim($data[1]); if(strpos($link, ‘m3u8’)) {$type = ‘type:”video/m3u8″‘;} else {$type = ‘type:”mp4″‘;} $list .= ‘{file:”‘.$link.’”,’.$type.’,label:”‘.trim($data[0]).’”},’; } $source = ‘sources:[‘.rtrim($list, ‘, ‘).’]’; } else { $data = explode(‘|’, $array[0]); $link = trim($data[1]); if(strpos($link, ‘m3u8’)) {$type = ‘type:”video/m3u8″‘;} else {$type = ‘type:”mp4″‘;} $source = ‘file:”‘.$link.’”,’.$type; } return $source; } function GoogleDrive($link) { $get = curl($link); $data = explode(‘,[“fmt_stream_map”,”‘, $get); $data = explode(‘]’, $data[1]); $data = str_replace(array(‘\u003d’, ‘\u0026’), array(‘=’, ‘&’), $data[0]); $data = explode(‘,’, $data); asort($data); foreach($data as $list) { $data = explode(‘|’, $list); if($data[0] == 32 || $data[0] == 37) {$v1080p = $data[1];} if($data[0] == 22) {$v720p = $data[1];} if($data[0] == 18) {$v360p = $data[1];} } if(strpos($v1080p, ‘redirector’) || strpos($v1080p, ‘=m32’) || strpos($v1080p, ‘=m37’) || strpos($v1080p, ‘googlevideo.com’) || strpos($v1080p, ‘docs.google.com’)){ $data = ‘1080p|’.$v1080p.’=>720p|’.$v720p.’=>360p|’.$v360p; } elseif(strpos($v720p, ‘redirector’) || strpos($v720p, ‘=m22’) || strpos($v720p, ‘googlevideo.com’) || strpos($v720p, ‘docs.google.com’)){ $data = ‘720p|’.$v720p.’=>360p|’.$v360p; } else { $data = ‘360p|’.$v360p; } return $data; } if($_POST[‘link’]) echo GetLink($_POST[‘link’]);

?>


Các bạn tự test lại xem code hoạt động tốt không nha.

HUONGDANVACHIASE

2 bình luận về “Share code get link Google Driver 2016 (NEW UPDATE)”

Viết một bình luận